Algemene voorwaarden

Print voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REGIONAL HIGHLIGHTS WEBSHOP

 

Artikel 1 – Definities

1.1           In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbod: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) aangeboden door Regional Highlights aan Klant op het Platform.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Regional Highlights;

 

Bestelling(en): de (rechts)handeling van de Klant op het Platform waardoor Klant ingaat op het Aanbod en daardoor een Koopovereenkomst onder de voorwaarden als genoemd in de Algemene Voorwaarden tot stand komt;

 

Bestelbevestiging: het e-mailbericht van Regional Highlights aan de Klant waarin de ontvangst van de Bestelling aan de Klant wordt bevestigd en waarbij de factuur aan de Klant wordt toegezonden;

 

Consument: de handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. In de webwinkel van Regional Highlights worden diverse alcoholische dranken aangeboden. Voor alcoholische dranken geldt een wettelijke minimum leeftijd. Bij het plaatsen van een bestelling en het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de klant 18 jaar of ouder te zijn.
 

 

Dag: kalenderdag;

 

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Regional Highlights dan wel de intentie heeft een Koopovereenkomst te sluiten met Regional Highlights, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument.

 

Koopovereenkomst: iedere Koopovereenkomst gesloten tussen Klant en Regional Highlights door tussenkomst van het Platform.

 

Partijen: Klant en Regional Highlights tezamen;

 

Pakbon: schriftelijk document welke door Regional Highlights aan de Klant geleverd wordt bij de Producten;

 

Platform: de door Regional Highlights geboden webapplicatie waarop Regional Highlights (een) Product(en) aan de Klant aanbiedt;

 

Product(en): alle fysieke zaken die het onderwerp zijn van een Koopovereenkomst;

 

Regional Highlights B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regional Highlights B.V. die via het Platform Product(en) aanbiedt en verkoopt aan de Klant;

 

Verzendbevestiging: de verklaring van Regional Highlights aan de Klant dat (een gedeelte van) de het bestelde Product(en) aan de Klant is verzonden.

 

Artikel 2 – Identiteit

2.1           Regional Highlights is gevestigd op de Drontermeer 123 te (1447 JN) Purmerend. Dit adres is tevens het correspondentieadres van Regional Highlights.

Telefoonnummer: +31 (0)6 538 432 46 (ma t/m vrij van 9:00 t/m 17:00 uur)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 61462136

BTW-identificatienummer: NL854351681B01

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, iedere Bestelling en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen Regional Highlights en Klant.

 

3.2           Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

 

3.3           Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wijst Regional Highlights uitdrukkelijk van de hand. Van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken indien de (overige) bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

3.4           De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Indien Klant ingaat op het Aanbod en een Bestelling plaatst op het Platform, aanvaardt de Klant daarmee de toepasselijkheid van de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden.

 

3.5           De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.

 

 

Artikel 4 – Aanbod en Bestelling

4.1           Het Aanbod door Regional Highlights gegeven op het Platform is vrijblijvend.

 

4.2           Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Regional Highlights betracht de nodige zorgvuldigheid bij het formuleren van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Regional Highlights niet.

 

4.3           Ieder Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die zijn verbonden aan het doen van een Bestelling.

 

4.4           Regional Highlights behoudt zich het recht voor om te allen tijde een Product van het Platform te verwijderen en/of de inhoud van het Platform te wijzigen. Regional Highlights behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen. Regional Highlights is / zijn niet aansprakelijk jegens de Klant of enige andere derde partij vanwege het feit dat een Product van het Platform is verwijderd, ongeacht of het is verkocht of niet, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van het Platform.

 

 

Artikel 5 – Koopovereenkomst

5.1           Om een Bestelling te plaatsen, dient de Klant het online winkelproces te volgen en op de knop "Plaats bestelling" te drukken om de Bestelling te verzenden. Alle Bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Regional Highlights.

 

5.2           De Koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende twee leden van dit artikel, tot stand zodra de Klant de Bestelling plaatst en aldus het aanbod van Regional Highlights accepteert en voldoet aan de bij het aanbod gestelde voorwaarden.

 

5.3           Regional Highlights kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien Regional Highlights op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan (en aldus de ontbindende voorwaarde als bedoeld in het vorige lid van dit artikel in te roepen), is zij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren, aan de uitvoering van de Koopovereenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden.

 

5.4           Alle Bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de Producten en Regional Highlights behoudt zich het recht voor om, in het geval dat er bijvoorbeeld leveringsproblemen zijn of omdat (bepaalde) Producten niet langer op voorraad zijn / verkrijgbaar zijn, de Klant te informeren dat de Bestelling (gedeeltelijk) niet is geaccepteerd dan wel de levering van de Producten is vertraagd dan wel de Koopovereenkomst (gedeeltelijk) is ontbonden. Hoewel Regional Highlights zich zal inspannen om alle Bestellingen te accepteren, kunnen er omstandigheden zijn waardoor de Bestelling (gedeeltelijk) moet worden geweigerd. Regional Highlights is niet aansprakelijk jegens de Klant of enige andere derde partij vanwege het feit dat een Bestelling (gedeeltelijk) niet wordt geaccepteerd en er aldus geen dan wel een aangepaste Koopovereenkomst tot stand komt. 

 

5.5           Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Regional Highlights dan wel mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen door en afspraken met (ondergeschikten van) winkeliers welke zichtbaar zijn op het platform van Regional Highlights binden Regional Highlights niet dan nadat en voor zover zij door Regional Highlights schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

 

5.6           Indien Regional Highlights de Bestelling niet accepteert – en er aldus geen Koopovereenkomst tot stand komt – en de Klant heeft reeds betaald doordat bijvoorbeeld er al een bedrag is afgeschreven van de bankrekening van de Klant, zal Regional Highlights zorg dragen dat binnen veertien (14) dagen na het doen van de mededeling van Regional Highlights dat de Bestelling niet wordt geaccepteerd en er aldus geen Koopovereenkomst tot stand komt, het onverschuldigd betaalde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de Klant.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1           De Consument kan de Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product (met uitzondering van de in artikel 6.6 van dit artikel bedoelde Producten) en/of diensten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 

6.2           De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in:

 1. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen; of:
 2. als de Consument in eenzelfde Bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Indien de tijd tussen de leveringen van verschillende Producten meer dan veertien (14) dagen bedraagt, mag Regional Highlights de bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren. Regional Highlights zal in dat kader onverwijld contact opnemen met de Consument.

 

6.3           Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan dit artikel.

 

6.4           Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Regional Highlights. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige zin bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug in originele staat, verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren (waaronder begrepen doch niet beperkt tot labels) en conform de door Regional Highlights verstrekte instructies, of overhandigt de Consument het Product aan Regional Highlights op het in de Pakbon opgenomen bezoekadres van de winkelier die namens Regional Highlights gemachtigd is om retour gezonden Producten in ontvangst te nemen. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product komen voor rekening van de Consument.

 

6.5           Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het Product onbeschadigd is, alle meegeleverde toebehoren erbij of eraan (bijvoorbeeld labels) zitten en het product niet gedragen en/of gewassen is. Consument dient ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de Producten te retourneren. Elk Product dat is beschadigd of niet in dezelfde staat verkeert zoals Consument het heeft ontvangen wordt niet vergoed. Regional Highlights zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen het door de Consument betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van Consument terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven op de bankrekening van Consument.

 

6.6           De navolgende Producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Regional Highlights geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Regional Highlights de Koopovereenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en Koopovereenkomsten van personenvervoer;
  4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Koopovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  5. Koopovereenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Koopovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  6. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Regional Highlights geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  1. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1           Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

7.2           Alle prijzen zoals weergegeven op het Platform zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten welke door Klant verschuldigd zijn aan Regional Highlights zijn zichtbaar op de Checkout pagina.

 

7.3           Alle prijzen zoals weergegeven op het Platform kunnen te allen tijde veranderen. Op Producten waarvan de Klant door middel van een Bestelling heeft aangegeven deze Producten te willen kopen en van welke Bestelling Regional Highlights aan de Klant een e-mailbericht heeft gezonden dat de Bestelling verwerkt zal worden, zullen eventuele prijswijzigingen op het Platform niet van invloed zijn, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

7.4           De prijs van de Producten is de prijs die op het Platform staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout en/of kennelijke verschrijving. Hoewel Regional Highlights haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op het Platform accuraat zijn, kunnen er altijd fouten / verschrijvingen plaatsvinden. Als er een fout / verschrijving wordt ontdekt in de prijs van één of meerdere Producten die de Klant heeft besteld, dan informeert Regional Highlights de  Klant zo snel mogelijk en wordt de Klant de optie geboden om de Bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren. Regional Highlights is niet verplicht om het/de Product(en) aan de Klant te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en dat de Klant dit redelijkerwijs had kunnen weten.

 

7.5           In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden kan Regional Highlights Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Regional Highlights geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

 

7.6           Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door de Klant, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.

 

7.7           De Klant heeft de keuze om te kiezen tussen verschillende op het Platform vermeldde mogelijkheden van betaling. Regional Highlights is gerechtigd om de Klant in rekening te brengen een extra bedrag voor het gebruikmaken van een bepaalde keuze van wijze van betaling. De hoogte van dit extra bedrag wordt aan de Klant medegedeeld voordat hij de Bestelling definitief plaatst. Indien de Klant kiest om te betalen middels creditcard dan kan de Bestelling worden geweigerd nadat de creditcard is onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de verstrekker van de creditcard. Als de gewenste toestemming van de verstrekker van de creditcards niet worden ontvangen dan is Regional Highlights niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering van de Producten en komt er – tenzij de Klant op een andere wijze overgaat tot betaling – geen Koopovereenkomst tot stand.

 

7.8           Indien de Klant niet zijnde een Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Regional Highlights, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Klant wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Regional Highlights toekomende rechten.

 

7.9           Alle in redelijkheid door Regional Highlights gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Klant niet zijnde de Consument van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro).

 

7.10         Indien de Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij nadat hij door Regional Highlights is gewezen op de te late betaling en Regional Highlights de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Regional Highlights gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Regional Highlights kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

7.11         De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

7.12         Indien Regional Highlights een vordering heeft op de Klant, is Regional Highlights gerechtigd alle verdere prestaties ten behoeve van de Klant op te schorten totdat volledige betaling van Klant wordt ontvangen en om Regional Highlights te informeren waarna Regional Highlights gerechtigd is iedere Bestelling van de Klant te weigeren.

 

 

Artikel 8 – Levering

8.1           Regional Highlights zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Bestellingen en de eventuele uiteindelijke nakoming van de Koopovereenkomst.

 

8.2           Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij de Bestelling kenbaar heeft gemaakt. Regional Highlights bepaalt de wijze van levering.

 

8.3           Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Klant overgaan op het moment van levering aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Regional Highlights door de Klant bekend gemaakte vertegenwoordiger. Regional Highlights is bevoegd de Producten in termijnen te leveren.   

 

8.4           Klant is verplicht Producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, dan is Regional Highlights gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop Producten aan Klant ter beschikking staan.

 

8.5           Afhankelijk van de door Regional Highlights gekozen vervoerder, worden de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten na twee mislukte afleverpogingen opgeslagen op een door Regional Highlights aangewezen plaats. De vervoerder zal aan de Klant – indien en voor zover fysiek mogelijk – een bericht achterlaten met vermelding waar de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten zich bevinden en een hoe de Klant de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten af kan halen. Als de Klant niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kan zijn, dient hij contact met de betreffende vervoerder op te nemen om een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een andere dag die voor beide partijen (vervoerder en de Klant) wel kan. Indien het pakket niet bezorgd kon worden doordat de Klant een foutief adres heeft opgegeven zal Regional Highlights op verzoek van de Klant en tegen vergoeding van de verzendkosten de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten nogmaals verzenden. Indien de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten niet bezorgd kon worden doordat de Klant de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten niet aan kon nemen op de afgesproken leverdatum en de Klant ook geen nieuwe afspraak met de vervoerder maakt, zal Regional Highlights op verzoek van de Klant en tegen vergoeding van de verzendkosten de door Regional Highlights aan Klant te leveren Producten nogmaals verzenden.

 

8.6           Een door Regional Highlights opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Koopovereenkomst voor Regional Highlights bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Regional Highlights verstrekte gegevens. Regional Highlights zal zich inspannen de opgegeven levertijden zo veel mogelijk na te streven. Door Regional Highlights opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

 

8.7           Indien vertraging in de levering ontstaat, dan wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Indien de levering zodanige vertraging ondervindt ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de Bestelling geplaatst heeft bericht.

 

8.8           Onverlet het bepaalde in het vorige lid bij dit artikel heeft de Klant bij overschrijding van de levertijd, dan wel enige andere omstandigheid, niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van de levertijd heeft Klant niet zijnde een Consument geen recht op ontbinding van de Koopovereenkomst. De Consument heeft in dat geval wel het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten en recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal Regional Highlights het onverschuldigd door de Consument betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Koopovereenkomst terugbetalen.

 

8.9           De Klant is zich er van bewust dat wijziging door de Klant van de Koopovereenkomst kan lijden tot vertraging. Wijzigingen in de Koopovereenkomst door de Klant zijn dan ook voor rekening en risico van de Klant. 

 

 

Artikel 9 – Inspectie van de Producten en klachten

 

9.1           Bij vragen en/of klachten over de door de Klant gedane Bestelling, aangeschafte Producten en/of gesloten Koopovereenkomst dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot Regional Highlights. De Klant verstrekt een afschrift van de vraag / klacht te allen tijde aan Regional Highlights.

 

9.2           Klant is verplicht de geleverde Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.

 

9.3           Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde Producten die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen direct, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, schriftelijk (met toezending van de paklijst) door Klant te worden gemeld bij Regional Highlights, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

 

9.4           Klachten omtrent gebreken aan Producten die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn dienen binnen vijf (5) werkdagen nadat ze aan Klant bekend zijn geworden, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk te worden gemeld aan Regional Highlights onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

 

9.5           Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is Klant verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten  zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Klant zal daarbij de aanwijzingen van Regional Highlights stipt opvolgen en Regional Highlights alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de Producten dienen deze ter inspectie van Regional Highlights bewaard te blijven en pas na schriftelijke toestemming van Regional Highlights te worden gezonden aan Regional Highlights.

 

9.6           Bij Regional Highlights ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Regional Highlights binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

9.7           Indien Klant hetgeen is bepaald in dit artikel niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van Klant ter zake. Indien Klant nalaat klachten bij Regional Highlights in te dienen binnen de in artikel 9.3 en 9.4 gestelde termijnen, wordt Klant geacht de Producten te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet beantwoorden aan de Koopovereenkomst.

 

9.8           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn retourzendingen – zonder voorafgaande toestemming van Regional Highlights en niet bedoeld retourzendingen uit hoofde van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden – niet toegestaan.

 

9.9           Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Regional Highlights het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Regional Highlights vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan Klant. In geval van vervanging is Klant gehouden om het eigendom van het vervangen Product te verschaffen aan Regional Highlights door op eerste verzoek van Regional Highlights (met daarin eventueel nadere instructies) het vervangen Product te retourneren aan Regional Highlights tenzij Regional Highlights anders aangeeft.

 

9.10         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Regional Highlights daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.

 

9.11         In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Regional Highlights en de door Regional Highlights bij de uitvoering van een Koopovereenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

 

 

Artikel 10 – Eigendomsovergang

10.1         Het eigendom van de Producten gaat alleen over op de Klant wanneer de Klant zijn algehele betalingsverplichting uit hoofde van de Koopovereenkomst en nader gesloten Koopovereenkomsten integraal en met inbegrip van leveringskosten, boeten, renten en kosten heeft voldaan.

 

10.2         Regional Highlights is te allen tijde bevoegd tot haar behorende eigendommen tot haar te nemen, in het bijzonder indien de Klant niet (tijdig) betaalt, dan wel vermoedelijk niet is staat is of bereid is of zal zijn om te betalen.

 

10.3         Alle door Regional Highlights gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door Regional Highlights verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van de Klant

 

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1         Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen doch niet beperkt tot het auteursrecht, alle (handels)namen, merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van het Platform – berusten uitsluitend bij Regional Highlights of de toeleveranciers van Regional Highlights of haar licentiegevers. Als gevolg van het doen van een Bestelling en/of het sluiten van Koopovereenkomst verkrijgt Klant geen enkel recht van intellectueel eigendom en komt er geen enkele overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant tot stand. De Klant mag voor zover nodig een kopie maken van een Bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op het Platform.

 

11.2         Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van een Product te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van een Product.

 

11.3         Het is de Klant verboden een Product te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

 

11.4         De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Regional Highlights zouden kunnen worden geschaad.

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid  

12.1        Regional Highlights aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van Regional Highlights en/of van bij Regional Highlights werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen. Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Regional Highlights rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Regional Highlights van bij Regional Highlights werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Regional Highlights aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in de vorige zin van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden en indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op Regional Highlights, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Regional Highlights, van bij Regional Highlights werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van het Product.

 

12.2        Indien een klacht omtrent geleverde Producten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Regional Highlights ter zake wordt vastgesteld, zal Regional Highlights deze te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of (indien mogelijk) het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door haar is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Regional Highlights nimmer verplicht.

 

12.3        Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Regional Highlights ingevolge de wet of Koopovereenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 12.1 tot en met 12.2 zou volgen.

 

12.4        Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Regional Highlights aansprakelijk is.

 

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1         Indien Regional Highlights door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Regional Highlights nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Koopovereenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Koopovereenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

13.2         Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Regional Highlights onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Koopovereenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Koopovereenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur, fabriek, leverancier en/of Evenementhouder, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, leveranciers importeurs of andere handelaren van wie Regional Highlights haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1         Op alle rechten, verplichtingen, Aanbiedingen, Bestellingen en Koopovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

14.2         Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met gedane Aanbiedingen, Bestellingen, geleverde Producten, dienstverlening, leveringen, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Koopovereenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »